A projekt

A projektgazda a BHIM RAO Egyesület társadalmi szervezet, amely 2003. elején alakult meg. A szervezet tagjai szülők, pedagógusok, közéleti személyiségek, egyetemista diákok, akik szükségesnek tartják a mélyszegénységben élő diákok felemelkedését.

Tagjaink személyes példával járhatnak elől, hiszen többségük szintén hátrányos helyzetű környezetből, tanulás révén emelkedtek ki.

Szervezetünk a 2003 -2016 közötti időszakban jelentős európai uniós, hazai és egyéb pályázatokat bonyolított le, melyek közül a hátrányos helyzetű emberek nem formális jellegű oktatásában, antidiszkriminációs, szociális és kulturális programokban jelentős sikereket értünk el.

A több mint 10 éves működésünk ideje alatt éves szinten 500 tanulónak segítettünk tanodai programok, ösztöndíjprogramok, oktatási programokban. A jelen projekt, a Roma Mentor Program olyan 5000 fő alatti településeken kíván működni, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya és a roma gyerekek száma az országos arányhoz viszonyítva reprezentatívabb létszámban van jelen.

Ezek a települések: Bátonyterenye, Jászkisér, Kerecsend, Nógrádmegyer, Sajókaza, Ároktő, Told, Sáp, Szendrőlád, Mátraverebély. A program kapcsán olyan diákokat kívánunk bevonni, akik szülei alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, nehéz anyagi körülmények között élnek.

A közvetlen célcsoport a program által együttműködési megállapodásban rögzített partnerintézmények és a pályázó BHIM RAO egyesület által kiválasztott általános iskola felső tagozatos diákjai, akik 10-14 éves korosztályba tartoznak többnyire roma és nem roma származásúak, hátrányos helyzetű diákok, akik közösen alkotva vegyes csoportokban vesznek részt a foglalkozásokon.

A projektünk közvetett célcsoportját egyrészt a bevont 140 fő családjai, szülei, testvérei, rokonai, valamint a programba bevont településeken élők alkotják. Azt szeretnénk elérni, hogy a programban közreműködő mentoraink által a bevont gyermekek ne a korábbi negatív tapasztalataikra figyeljenek, hanem sokkal inkább aktuális feladatok elvégzésére koncentráljanak.

A hátráltató gondolatok (utálatos tanár, unalmas tantárgy, stb.) helyett új tanulással kapcsolatos célkitűzésekre irányítjuk figyelmüket. Olyan reális rövid és hosszú távú célok tervezését, azok elérését segíti elő a mentor, amihez személyes példája által megmutatkozik, hogy a tanulók merjenek álmodni, jövőjüket pozitívan elgondolni. A célokhoz vezető utat a tanuló a mentorral közösen apró lépésekre osztják fel, hogy tervezhetővé és akár mérhető legyen teljesítménye.

A diákok tanulásban való kitartását, hatékonyságát, erőfeszítéseik megtételére való szándék fokozását a mentori tevékenység úgy fogja megtenni, hogy belső motivációként felkelti érdeklődését, látókörét és tudásvágyát növeli, mindazon által, hogy az ő egyéni hosszú távú célját elérheti. Ebben a légkörben a gyermek megtanulja szabadon kifejezni magát. A kultúra fontos részei a zene, a tánc, a mesélés, festés, szobrászat, dráma, az együttes élmény, amelyek mind az önkifejezés, a személyiség teljességének megélését teszik lehetővé. Hosszú távú célunk az, hogy a roma gyerekek önmagukról alkotott képe, önbecsülése változzon azáltal, hogy olyan roma példaképekkel ismerkednek meg, akiknek személyes példája és tapasztalata növeli a gyerekek roma kultúráról való tudását, és ezen keresztül célt és reményt hoz a gyerekek életébe.

A jelen pályázat kapcsán megjelölt együttműködő partnerszervezetek többségével számos közös program megvalósításában működtünk közre. A program sikerességének kulcsa a szakmai elhivatottság, valamint az, hogy a helyi partner azon a településen tevékenykedik, ahol a program megvalósításra került.
Nagyobb rálátással rendelkezik a helyi sajátosságokra, valamint a helyi értékeket is be tudja vonni a megvalósításba.

A gyerekcsoportok foglalkozásait nem formális tanulási tartalmak alkalmazásán keresztül kívánjuk a művészetpedagógia és művészetterápia módszereivel elérni. A foglalkozások délutánonként elsősorban az iskolában vagy a civil szervezet székhelyén zajlanak. A gyerekek életkorától és a tevékenység típusától függően egy foglalkozás 2-3 óra hosszú lehet. A foglalkozásokat a hétnek ugyanazon napjára kell ütemezni, ezzel is elősegítve a következetességet és a rendszerességet. A gyerekeknek így lehet segíteni a rutinok és az érzelmi kötődések kialakításában.

A projekt időtartalma alatt 1 alkalommal tervezünk kirándulást külső helyszínek meglátogatására. A foglalkozásokhoz kapcsolódva lehetőség van a gyerekcsoportoknak egy vendégmentor meghívására is, aki a művészeti fókuszon túl a gyerekek ismereteinek bővítésében vesz részt.

A Roma Mentor Program szakmai programja garantálja, hogy a bevont gyermekek és a tágabb célcsoport szociális kompetenciáinak fejlesztésével, a továbbtanulási kedv növelésével, a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépéssel hozzájárul a társadalmi tőke értékének növeléséhez, a megkülönböztetés-mentesség előmozdításához, valamint a munkahelyhez, lakhatáshoz, oktatáshoz való hozzáférés növeléséhez.